ఎన్టీఆర్ గారి పేరుతొ జగన్ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టాడా?

Navyamedia poll 32018

28

ఎన్టీఆర్ గారి పేరుతొ జగన్ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టాడా?